Nazım Biçimi

-A A +A

Nazım Biçimi

Şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır.

 

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri

I. Halk Şiiri

II. Divan Şiiri

III. Batı Etkisindeki Türk Şiiri

 

Anonim Halk Şiiri Mâni, Türkü

 

Âşık Tarzı Halk Şiiri Koşma, Semai, Varsağı, Destan

 

Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiiri Divan, Kalenderi, Semai, Selis, Satranç, Vezniahar

 

Beyitlerle Kurulanlar Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıt’a, Müstezat

 

Bentlerle Kurulanlar Tuyuğ, Rubai, Murabba, Şarkı, Muhammes, Terkibibent, Terciibent

 

Sone, Terzarima, Triyole, Balat, Serbest nazım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazım Türü

Bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir. Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.), nazım türü belirlenirken içerik (konu, tema vb.) esas alınır.

 

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri

I. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

II. Halk Şiiri

III. Divan Şiiri

 

Sagu, Koşuk, Destan

 

Âşık Tarzı Halk Şiiri Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Ağıt

 

Anonim Halk Şiiri Ninni, Ağıt

 

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri İlahi, Nefes, Deme, Nutuk, Şathiye, Devriye

 

Tevhit, Münacaat, Naat, Mersiye, Methiye, Hicviye, Fahriye

 

 

Test Çöz