Hisarcılar-Test

1-Gültekin Samanoğlu, Arif Nihat Asya, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, İlhan Geçer, Bahattin Karakoç, Mehmet Çınarlı... gibi birçok isimle temsil edilen Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışı aşağıda- kilerden hangisidir?

A) II. Yeni   B) Garip C) Beş Hece     D) Mavi   E) Hisar

 

Sanatçının hürriyetine vurgu yapan…………………sınırsız bir hürriyetin de mümkün olamayacağını belirtirler. Şiirin biçiminin, heceli, aruzlu veya serbest oluşunun pek de önemi yoktur onlar için. Önemli olan, "şiirin varlığı"dır yani feda edilmemesidir. Taklitçiliğe, Batı'nın körü körüne taklit edilmesine karşı çıkarken geçmişin gereken değerlerinin korunmasını isterler. Sanatın ulusal temellere yaslanması gerektiğini savunurlar.

2- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Maviciler          B)HisarcılarC) Beş Hececiler            
D) ToplumcularE) Yedi Meşaleciler

 

Türk edebiyatında Cumhuriyet Dönemi'nde ortaya çıkan Mavi hareketi, gerek I. Yeni'ninheceye de aruza
                                                                                            I    

da tavırlı yaklaşımına gerekse II. Yeni'nin şiiri anlamsızlaştıran tutumunabir tepkiydi.
                                                                              II     

Şiirin feda edilmemesi kaydıyla hecenin, aruzun, serbest ölçünün tercih edilmeşinin bir önemi
                                                                                      III        

olmadığınıdüşünüyorlardı. Öncülüğünü Mehmet Çınarlı, Mustafa NecatiKaraer, Gültekin Samanoğlu,
                                                                                      IV                                           V

ilhan Geçer gibi sanatçıların yürüttüğü bu hareket, 1980'de dergilerikapanana dek zayıf da olsa varlığını korumuştur.

 

3-Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 • Sanatta yenilik esastır.
 • Sanatçının dili, yaşayan dil olmalıdır.
 • Gelenekler tümüyle reddedilmemelidir.
 • Sanat millî, sanatçı bağımsız olmalıdır.

4- Bu ifadeler, aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 1. Maviciler
 2. Yedi Meşaleciler
 3. Hisarcılar
 4. II. Yeniciler
 5. Toplumcu gerçekçiler

 

1925'te doğdu. 26 Aralık 1966'da Ankara Radyosu'nca hazırlanan Radyoda Hisar Saati adlı programda, başka katılımcılarla beraber, belli başlı sanat ilkelerini açıkladı. Bu ilkeler, arkadaşlarıyla çıkardığı derginin 113 ve 114. sayılarında 4 maddelik bir bildiri olarak yayımlandı.

5- Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?

 1. Mehmet Çınarlı
 2. Attilâ İlhan
 3. Turgut Uyar
 4. Necati Cumalı
 5. Orhan Veli Kanık

6-Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi vb. şiir kitaplarının sahibi, Hisar hareketinin önde gelen ismi aşağıdakilerin hangisidir?

 1. İlhan Geçer
 2. Yavuz Bülent Bakiler
 3. Mehmet Çınarlı
 4. Attilâ İlhan
 5. Necati Cumalı

 

Mart 1950'de yayımlanmaya başlanan Hisar dergisinin kurucularındandır. Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti, Hüzzam Beste, Özlem Rıhtımı şiir kitaplarından bazılarıdır.

7- Yukarıda kısaca tanıtılan sanatçı aşağıda kilerin hangisidir?

 1. Mehmet Çınarlı
 2. Attilâ İlhan
 3. Yavuz Bülent Bakîler
 4. Necati Cumalı
 5. İlhan Geçer

 

Birçok inceleme, anı ve gezi yazısı bulunan………………, aynı zamanda şairdir. Yalnızlık, Duvak,

Seninle, Bir Gün Baksam ki Gelmişsin, şiir kitaplarından bazılarıdır. Uzun süre gazetecilik de yapmış olan sanatçı, Hisar topluluğu içinde yer almıştır.

8- Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki- lerin hangisi getirilmelidir?

 1. Yavuz Bülent Bakiler
 2. Mehmet Çınarlı
 3. Necati Karaer
 4. Attilâ İlhan
 5. İlhan Geçer

 

insan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

9- dizeleriyle "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var" adlı şiirinde duygularını dile getiren sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

 1. Ataol Behramoğlu
 2. Cemal Süreya
 3. Ece Ayhan
 4. Edip Cansever
 5. SüreyaBerfe

 

10-Aşağıdaki eserlerin hangisi ötekilerden başka bir sanatçıya aittir?

 1. Erbain
 2. Celladıma Gülümserken
 3. Bir Yusuf Masalı
 4. Yedi Güzel Adam
 5. Cinayetler Kitabı

 

(I) Cumhuriyet Dönemi'nin 1960-1980 arasındaki yılları, şiirde toplumculuğun egemen olduğu bir zaman dilimidir. (II) Bu yılların önemli isimlerinden biri olan Ahmed Arif, önceleri sosyalist sonrasında ise İslamcı anlayışla şiirler kaleme almıştır. (III) Yine dönemin önemli toplumcu şairlerinden Ataol Behramoğlu ile arkadaştır, birlikte Halkın Dostları adlı dergiyi çıkartmışlardır. (IV) O yıllarda kitapları yasaklanan, vatandaşlıktan çıkartılan Nihat Behram'ın da ağabeyidir Ataol Behramoğlu. (V) Bu sanatçıların ortak özelliği şiiri, toplumsal amaçlara hizmet etmenin bir aracı olarak görmeleridir.

11-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.B) II.    C) III. D) IV. E) V.

 

12- Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 1. 1960'lı yılların toplumcu şairleri, kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.
 2. Serbest nazım anlayışındaki toplumcu şairler için ölçü ve kafiye önemli olmamıştır.
 3. Toplumcu şairler, sembolizm ve empresyonizmden etkilenmişlerdir.
 4. Nihat Behram ve SüreyaBerfe 1960'lı yılların toplumcu şairleridir.
 5. Toplumcu şairler, II. Yeni'nin karamsar ve yalnızlığa vurgu yapan şiirlerinden farklı olarak umutlu, mücadeleci şiirler yazmışlardır.

 

Sanatı her türlü söylemden uzaklaştırma

                                 I

Yerleşik düzene başkaldırı

                            II

İşçi sınıfının sorunları, kent yaşamı,

                               III

kadınlar ve kadın hakları vb. konuları ele alma

Bu özellikler, toplumcu gerçekçi şiir anlayışına aittir. 1960-1980 yıllarında Türk edebiyatında
                                                                                             IV

hüküm süren bu anlayışın temsilcisi şairler arasında Ece Ayhan, Ataol Behramoğlu gibi isimler vardır.

                                                                                 V                            VI

13-  Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. ve IV.              B) I. ve V. C) II. ve III.

D) II. ve VI.             E) IV. ve V.

I.   Açık anlatıma yönelme

II.  Geleceğe karamsar bir gözle bakma

III.  Estetiğe birinci derecede önem vermeme

IV.  Sürrealizmin etkisiyle anlamı soyutlaştırma

V.  Geleneksel şiirden yer yer faydalanma

14- Bu özelliklerin hangileri toplumcu gerçekçi şiir anlayışı ile ilişkilendirilemez?

A) I. ve II.    B) I. Ve III. C) II. ve IV.  
D) III. ve V.E) IV. ve V.

 

15- II. Yeni sonrası toplumcu şiir anlayışı ile eser veren sanatçılar arasında aşağıdakilerin hangisi sayılamaz?

 1. İsmet Özel
 2. SüreyaBerfe
 3. Nihat Behram
 4. Refik Durbaş
 5. İlhan Berk

 

 • Bir Gün Mutlaka
 • Hücremde Ay Işığı
 • Geceleyin Bir Koşu
 • Gün Ola

16- Bu eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Saf şiir anlayışı ile yazılma
 2. Toplumcu şairlere ait olma
 3. Aynı sanatçı tarafından kaleme alınma
 4. Türlerinin ilk örneği olma
 5. Hisar şairlerince yazılma 

 

Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte

Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Derken karanfil elden ele
Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle

17- Bu dizelerin, dil ve anlatım özellikleriyle teması dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?

 1. Ziya Osman Saba
 2. Edip Cansever
 3. Cahit Külebi
 4. Yahya Kemal Beyatlı
 5. Ahmet Haşim

 

……….., Pazar Postası'nda 1956'da yayımlanan "İbraniceden Çizmek" şiiriyle………….içinde yeralmaya başlar. Bu anlayış içinde en çok eleştirilen de o olur. Bunun sebebi, ayrıksı ve muhalif duruşu kadar anlaşılmazlığın sınırına dayanan dilidir. İlk kitabı Kınar Hanım'ın Denizleri 1959'da yayımlanır ve büyük ilgi uyandırır.

18- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 1. Edip Cansever - İkinci Yeni
 2. İsmet Özel - toplumcu gerçekçi anlayış
 3. Attilâ ilhan - Mavi hareketi
 4. Ece Ayhan - İkinci Yeni
 5. Sezai Karakoç - toplumcu gerçekçi anlayış

 

1950'li yıllarda ortaya çıkan ve etkisini bugün bile sürdüren II. Yeni, bir akım veya kuşak hareketi
                                                                                           I

değildir ve bünyesinde, farklılık barındıran

                                           II

şairler de vardır. Ancak yine de birçok ortak özelliğin varlığı söz konusudur. Bunlar arasında, anlam soyutluğu ve kapalılığı, özde ve biçimde
                                                                                                                                                              III

deformasyona dayanma, akıl dışına çıkma,

                                                IV

gelenekten faydalanma ve Garip hareketinin
                     V

yalınlığına karşı çıkma sayılabilir.
 

19- Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 1. 1960-1980 yılları arasında Türk şiirine, içeriğe önem veren, kimi ideallerden söz eden- bir şiir anlayışı hâkimdir.
 2. Ataol Behramoğlu, Turgut Uyar, Süreyya Berfe; 1960 sonrası toplumcu şiirin temsilcilerindendir.
 3. İkinci Yeni şairleri, bir amaca yönelik olarak şiir yazılamayacağını savunurlar.
 4. İkindi Üstü ve Dirlik Düzenlik, II. Yeni şairlerinden Edip Cansever'e aittir.
 5. Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rıfat; ikinci Yeni şairlerinin, şiir anlayışlarına karşı çıktığı isimlerdir. 

 

1960'lı yıllarda toplumcu anlayışla şiir yazan şairlerin arasında, Cinayetler Kitabı, Erbain, Bir Yusuf Masalı gibi eserleriyle tanınan……………………ile Bir Ermeni General, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var adlı kitapların sahibi………………anılabilir.

21- Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 1. Cahit Zarifoğlu - Turgut Uyar
 2. Necip Fazıl - Erdem Beyazıt
 3. İsmet Özel - Refik Durbaş
 4. Nâzım Hikmet - Nihat Behram
 5. İsmet Özel - Ataol Behramoğlu

 

(I) Hisarcılar, 1980'e kadar aralıklı olarak 277 sayı yayımlanan Hisar adlı dergisi etrafında toplandılar. (II) İlk şiirlerini, Çınaraltı adlı dergisinde Garipçilere tepki olarak yayımlamışlardı. (III) Batı edebiyatının örnek alınması gerektiğini, geleneğe bağlılığın yanlış olduğunu savundular. (IV) Şiirin ne biçimsel olarak ne de içerik bakımından sınırlandırılmasını doğru bulmadılar. (V) Şiirin siyaset aracı olarak kullanılmasına da tepkiliydiler.

22-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Sanatın, ideolojik amaçlar yüklendiğinde asıl değerini kazandığına inanan…………..ve………………gibişairler, şiirlerinde mevcut düzeni eleştirmiş; halkın, işçilerin sorunlarını satırlarına taşımışlardır.

23- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilebilir?

 1. SüreyaBerfe - Refik Durbaş
 2. Ece Ayhan - İlhan Berk
 3. Edip Cansever - Nihat Behram
 4. Ataol Behramoğlu - Sezai Karakoç
 5. Turgut Uyar - ismet Özel

 

 

 • M. Necati Karaer
 • İlhan Geçer
 • Y. Bülent Bakiler

24- Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Garip hareketini destekleyen şairlerdir.
 2. Toplumcu gerçekçilik anlayışına bağlıdırlar.
 3. Şiir yanında, roman, oyun, makale vb. türlerde de yazmışlardır.
 4. Hisarcılar olarak bilinen toplulukta yer almışlardır.
 5. II. Yeni'den sonra Mavi hareketini başlatmışlardır.

Sanata, estetik kaygılardan çok, kendi ideolojisine

                               I

ait değerleri doğrultusunda yaklaşan toplumcu gerçekçiler, genel olarak şu konular

üzerinde yoğunlaşırYerleşik düzeni koruma

                                                         II

çabası, kadın, kentleşme ve getirdiği sorunlar,

                III                                    IV   

sınıfsal çatışmalar.
                  V

25- Bu cümledeki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

1970-1974 yıllarını kapsayan dört yıllık zaman dilimi içinde yoğun bir kendini sorgulama süreci yaşayan — bu sorgulaması, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ülkede yaşanan ortamın da etkisiyle daha da derinleşir. Mazot şiirinden Amentü'ye uzanan dokuz şiiri, bu sürecin yansımalarıdır. Bu şiirler, toplumsal ortamın kokuşmuş, boğucu havası, olaylara anarşistçe yaklaşan şairin güçlü ve gür sesi yanında hüznü ve acıyı da kapsar. Bu sorgulama dönemi şiirleri, Cinayetler Kitabı adıyla kitaplaşır.

26- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 1. İsmet Özel'in
 2. Nihat Behram'ın
 3. Ülkü Tamer'in
 4. Can Yücel'in
 5. Ataol Behramoğlu'nun

 

Açıklama                                          Anlayış

I.  Soyut, kapalı, imgelerle                 I.Yeni
yüklü anlatım

II. Geleneğe önem verme
ve onunla ilişki kurmaya                   Hisar

çalışma

III. Geleceğe inanma ve                    II. Yeni Sonrası Toplumcu

umutla yaklaşma                                 Gerçekçiler               

IV.  Şiirde günlük dilden                    
ve sıradanlıktan ve
söylemsizlikten yana olma                I. Yeni

V. Şiiri, bir amaç doğrultusunda      Toplumcu Gerçekçilik
 araç olarak görme

 

27- Yukarıdaki numaralanmış açıklamaların hangisi, karşıda verilen anlayışlardan herhangi biri ile ilişkilendirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.E) V.


28- Aşağıdakilerin hangisi, ötekilerden farklı anlayışla yazılmış bir eserdir?

 1. Bir Gün Mutlaka
 2. Bakışsız Bir Kedi Kara
 3. Erbain
 4. Gün Ola
 5. Kuş Tufanı 

1960-1980 döneminin toplumcu gerçekçi kuşağından olan……………,yergi ve toplumsalduyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Eserleri arasında, yazma, Sevgi Duvarı, Canfeda, Kuzgunun Yavrusu, Kısa Devre sayılabilir………….bu kuşağın şairidir. Hayatı Tutuşturan Acılar, Savrulmuş Bir Ömrün Günlerinde gibi şiir kitaplarının yanı sıra Gurbet, Lanetli Ömrün Kırbaçları... adlı romanları da kaleme almıştır.

29- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağı- dakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 1. Ülkü Tamer - Süreyya Berfe de
 2. Nihat Behram - İsmet Özel de
 3. Ataol Behramoğlu - Can Yücel de
 4. Can Yücel - Nihat Behram da
 5. ilhan Berk-Attilâ İlhan da

 

30- Aşağıdaki sanatçı-eserler eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. Edip Cansever - Yerçekimli Karanfil, ikindi Üstü
 2. Turgut Uyar - Ortodoksluklar, Arz-ı Hâl
 3. Sezai Karakoç - Şahdamar, Gül Muştusu
 4. İsmet Özel - Bir Yusuf Masalı, Evet İsyan
 5. Ülkü Tamer - Ezra ve Gary, Virgül'ün Başından Gecenler

 

………..,sanatının ilk yıllarında büyük kentin devirgen yaşamını, işçileri, tarım emekçilerini anlatmasıyla …………….etkisinde olduğu gözlenir. Daha sonra II. Yeni'ye yönelir. Kutsal kitaplardan ilham alışıyla, mitolojik öğelerden yararlanışıyla dikkati çeker. Sanatçının bir süre sonra şiirde anlamı tümüyle yok etme çabasına giriştiği, "anlamsızlık"a yöneldiği görülür.

31-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 1. İlhan Berk'in - toplumcu gerçekçi anlayışın
 2. Orhan Veli'nin - sürrealizmin
 3. Sezai Karakoç'un - saf şiir anlayışının
 4. Attilâ İlhan'ın - toplumcu gerçekçi anlayışın
 5. Cemal Süreya'nın - saf şiir anlayışının

 

Test Çöz