Tanzimat Sanatçılar

-A A +A

          

       Şinasi ,Ziya Paşa , Namık Kemal topluluğu olarak anılır. Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Pa­şa, Direktör Ali Bey, Ali Suavi, I. topluluğun diğer önemli sanatçılarıdır.

İBRAHİM ŞİNASİ (1826 – 1871)

 • I. topluluğun öncüsüdür.
 • Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
 • Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk kez kullanmıştır.
 • Kasidelerinde içerik ve şekil bakımından yenilikler görülür.
 • Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir.
 • La Fontaine’in fabllarını manzum olarak çevirmiştir.
 • Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseriyle atasözlerini bilimsel bir anlayışla derlemiştir.
 • İlk tiyatro eserimiz olan Şair Evlenmesi’ni (1860) yazmıştır. Şair Evlenmesi, görücü usulü ile evliliğin yanlışlığını konu edinir.
 • İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval’i (1860) Agâh Efendi’yle birlikte çıkarmıştır.
 • İlk makale olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni (1860) yazmıştır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır (1862).
 • Batı’dan yaptığı şiir çevirilerini Tercüme-i Manzume’de toplamıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri

 • Tiyatro: Şair Evlenmesi
 • Şiir: Müntehabat-ı Eş’ar
 • Derleme: Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Sözlük: Kamus-ı Osmanî (tamamlayamamıştır)
 • Çeviri: Tercüme-i Manzume
   

ZİYA PAŞA (1829 – 1880)

 • Şiirleri divan edebiyatı tarzındadır.
 • Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını; “Harabat” adlı antoloji ile divan edebiyatını övmüş, bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır. Genellikle aruzu kullanmıştır.
 • Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak yazdığı Terkib-i Bent‘i önemlidir.
 • Şiirleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştirmiş ve felsefi konuları ele almıştır.
 • Dönemin idarecilerine (Özellikle Ali Paşa’ya) yönelik hicivler yazmıştır (Zafername).
 • Çeviriler yapmıştır.
 • Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet, medeniyet, ahlak gibi kavramları işlemiştir.
 • Namık Kemal’le birlikte yurt dışında çıkarılan ilk gazete olan “Hürriyet”i yayımlamıştır.
 • Romantizm akımından etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Eş’ar-ı Ziya
 • Antoloji: Harabat (Antoloji, III cilt)
 • Tercüme: Rüya’nın Encamı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil, Tartüffe…
 • Hiciv: Zafername (Nazım-nesir karışık)
 • Makale: Şiir ve İnşa
 • Mektup: Veraset Mektupları
 • Anı: Defter-i Amal
   

NAMIK KEMAL (1840 – 1888)

 • “Vatan şairi”dir.
 • Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi farklı tür­lerde eserler vermiştir.
 • “Toplum için sanat” anlayışındadır.
 • Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konuları işlemiştir.
 • Edebiyatçı kimliği kadar fikir adamı kimliği de önemlidir.
 • Dilin sadeleşmesi taraftarıdır.
 • Şiirlerini, heyecanlı bir söylevci edasıyla yazmıştır.
 • Hece ile şiirler de yazmıştır; ama genellikle aruzu kullan­mıştır.
 • Şiirlerinde hem konu hem de biçim bakımından yenilikler görülür.
 • Ziya Paşa’nın eski edebiyatı övdüğü “Harabat” adlı anto­lojisini eleştirmek amacıyla yazdığı“Tahrib-i Harabat”la ilk eleştiri kitabı örneğini vermiştir.
 • Namık Kemal, tiyatrolarında aşk dramları, vatanseverlik, fedakârlık, ahlak gibi konuları işlemiştir.
 • “Vatan Makalesi” adlı önemli bir yazısı vardır.
 • Tasvir-i Efkâr gazetesini Şinasi’den devralmıştır.
 • Ziya Paşa ile birlikte Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
 • Mektupları vardır. Magosa’da yazdığı mektuplar Batılı anlamda anı türünün ilk örneği sayılmaktadır.
 • Romantizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Roman: İntibah, Cezmi
 • Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Kara Bela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah
 • Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takib-i Harabat (iki eser de Ziya Paşanın Harabat’ına karşı yazılmıştır.), İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müdafaanamesi
 • Tarih: Devr-i İstila, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi
 • Biyografi: Evrak-ı Perişan (Fatih, Yavuz Sultan ve Selahat­tin Eyyubi’yi anlatır.)
 • Anı: Magosa Mektupları
   

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1912)

 • Eserlerini “halk için roman anlayışıyla” yazmıştır.
 • Döneminin en çok eser veren yazarıdır.
 • “Yazı makinesi” olarak nitelenen yazar, roman, hikâye ve tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir.
 • Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek ansik­lopedik bilgiler vermiştir.
 • Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmıştır.
 • Teknik ve üslup bakımından zayıf eserler vermiştir.
 • Dili sade ve anlaşılırdır.
 • Hayatını kalemiyle kazanan ilk yazarımızdır.
 • Servet-i Fünun aleyhine “Dekadanlar” adlı bir yazı yazmış­tır. Bu yazıyla Servet-i Fünuncu gençleri anlaşılmaz şiirler yazmakla eleştirmiştir.
 • Felatun Beyle Rakım Efendi romanında yanlış batılılaşmayı eleştirmiştir. Bu romandaki Felatun Bey “Batı”yı, Rakım Efendi “Doğu”yu temsil eder.
 • Romantizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat (25 cilt)
 • Roman: Yeniçeriler, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Beyle Rakım Efendi, Süleyman Musli, Henüz On Yedi Yaşında, Esrar-ı Cinayat, Durdane Hanım, Dünyaya İkinci Geliş, Jön Türk, Paris’te Bir Türk…
 • Tiyatro: Eyvah, Çerkez Özdenler, Çengi
 • Gezi: Avrupa’da Bir Cevelan
 • Biyografi: Beşir Fuat
   

AHMET VEFİK PAŞA (1823 – 1891)

 • Devlet adamı ve yazardır.
 • Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır.
 • Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerindendir.
 • Tiyatro tarihimizde özel bir yeri vardır, Türk tiyatrosunun kurucusu sayılmaktadır.
 • Lehçe-i Osmanî adlı, Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.
 • Klasisizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Moliere’den Tiyatro Çeviri ve Uyarlama: İnfal-i Aşk, Zor Nikah, Zoraki Tabip, Tabib-i Aşk, Meraki, Azarya, Yor­gaki Dandini, Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi
 • Sözlük: Lehçe-i Osmanî
 • Tarih: Şecere-i Türk Çevirisi (Ebulgazi Bahadır Han’ın bu önemli eserini Türkiye Türkçesi’ne çevirmiştir.)

 

ŞEMSETTİN SAMİ (1850 – 1904)

 • İlk yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı yazmıştır.
 • Diğer önemli eserleri Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Alam ve Orhun Kitabeleri Çevirisi‘dir.

 

ALİ SUAVİ (1839 – 1878)

 • Muhbir gazetesindeki yazılarında sade bir dil kullanarak Tanzimat dönemindeki dilde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir.
 • Milliyetçilik düşüncesinin kökleşmesine çalışmıştır.
 • “Hive Hanlığı” adlı eserinde milliyetçi yönü öne çıkar.
 • “Kamusü’l-UIum ve’l-Maarif” (Bilim ve Kültür Sözlüğü) adlı bir ansiklopedisi de vardır.

 

DİREKTÖR ALİ BEY (1844 – 1899)

 • Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla ve özellikle Ayyar Hamza adlı uyarlamasıyla tanınır.
 • Diğer önemli eserleri: Kokona Yatıyor (tiyatro), Seyahat Jurnali (Batılı anlamda ilk günlüktür.)
   

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847 – 1914)

 • “Üstat” olarak bilinir.
 • II. Topluluğun önder nitelikli üyesidir.
 • Şiir, hikâye, roman, tiyatro, eleştiri türlerinde eserler ver­miştir.
 • “Her güzel şey şiirin konusu olabilir.” görüşüyle Türk şi­irinin konusunu genişletmiştir.
 • “Sanat sanat içindir.” anlayışına bağlıdır.
 • İlk realist roman olan Araba Sevdası’nda “Bihruz Bey” karakterinden hareketle yanlış Batılılaşmayı eleştirmiştir.
 • Muallim Naci’yle eski-yeni edebiyat tartışmalarına girmiş; yeni edebiyatı ve “kulak için kafiye” anlayışını savunmuştur.
 • Tartışmalar sırasında etrafında toplanan gençler üzerinde etkili olan yazar, Servet-i Fünun’un hazırlayıcısı olmuştur.
 • Şiirlerinde romantiktir.
 • Romanlarında realizmin etkisindedir.
 • Talim-i Edebiyat adlı edebiyat bilgilerini içeren bir ders kitabı yazmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde, Nijad Ekrem (Ölen oğlu için yazmıştır),Zemzeme (III Cilt) 
 • Tiyatro: Afife Anjelik, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala
 • Roman: Araba Sevdası (ilk realist romandır.)
 • Hikâye: Şemsa, Muhsin Bey
 • Eleştiri: Takdir-i Elhan (Muallim Naci ile kavgaları, kafiye konusu)
   

ABDÜLHAK HAMİT (TARHAN) (1852 – 1937)

 • Şair-i Azam olarak tanınmıştır.
 • Tanzimat I. dönemiyle başlayan yenileşme hareketindeki asıl başarıyı şiirleriyle sağlamıştır.
 • Ölümü ve metafizik konuları ele alan felsefi şiirler yazmıştır.
 • Aşk, doğa, vatan sevgisi de işlediği konulardandır.
 • Sanat için sanat, anlayışındadır.
 • Aruzun yanında heceyi de kullanmıştır.
 • Şiirlerinde tezata yer vermiştir.
 • Şiirlerinde şaşırtmacadan da yararlanmıştır.
 • İlk pastoral şiirimiz olan Sahra’yı yazmıştır.
 • Süslü ve sanatlı bir dili vardır; dil kurallarını fazla zorlamıştır.
 • Romantizmin etkisindedir.
 • Tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir, okunmak için yazılmıştır.
 • Hece veya aruzu kullanarak manzum olarak kaleme aldığı tiyatroları vardır. Bazıları mensur olarak kaleme alınmıştır.
 • Tiyatrolarında tarihsel ve hayali konuları işlemiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Sahra, Divaneliklerim yahut Belde, Makber, Ölü, Bunlar Odur, Hacle, Baladan Bir Ses…
 • Tiyatro: Macera-yı Aşk, Sabr-ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Nesteren, Eşber, Tezer, Finten, İbn-i Musa, İlhan, Turhan yahut Endülüs’ün Fethi…
   

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ (1860 – 1936)

 • Tanzimat edebiyatının realist yazarlarındandır.
 • İngiliz ve Fransız Edebiyatını iyi tanıyan bir yazardır.
 • Esir kız Dilber’in maceralarını anlattığı “Sergüzeşt” (1889) romanıyla tanınır; bu romanda kölelik düzenini eleştirmiştir.
 • Sergüzeşt (macera anlamına gelmektedir), romantizmden realizme geçiş özellikleri taşır.
 • Toplumsal sorunları işlemiştir.
 • Dönemine göre sade bir dil kullanmıştır.
 • Gerçekçi yazarlardandır.

Eserleri:

 • Roman: Sergüzeşt
 • Hikâye: Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk öyküler.)
 • Gezi-sohbet: Rumuzü’l-Edep
 • Tiyatro: Şir
   

MUALLİM NACİ (1850 – 1893)

 • Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı alışkanlıklarını savunan ve sürdüren bir yazardır.
 • “Kafiye, göz içindir.” anlayışını savunmuş ve Recaizade Mahmut Ekrem’le tar­tışmıştır.
 • Sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.

Eserleri:

 • Şiir: Ateşpare, Füruzan, Şerare
 • Eleştiri: Muallim, Demdeme
 • Anı: Ömer’in Çocukluğu
 • Sözlük: Istılahat-ı Edebiye, Lügat-i Naci

 

NABİZADE NAZIM (1862 – 1893)

 • Realist, natüralist özellikler taşıyan bir yazardır.
 • İlk köy romanı olan Karabibik‘i (1890) yazmıştır.
 • Zehra adlı realist-natüralist romanı edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romandır.

Test Çöz