9.Sınıf I. Dönem II. Yazılı Soruları

1.              I

Yitik bir ezgisin sadece,

Tüketilmiş ve düşmüş, gözden.

Düşlerinde bir çocuk hıçkırır

Gece camlara sürtünürken;

Çünkü hiç bir kelebek

Tek başına yaşayamaz sevdasını,

Severken hiçbir böcek

Hiç bir kuş yalnız değildir;

Ölümdür yaşanan tek başına,

Aşk iki kişiliktir.

                II

Sen bir aşksın ben bir mecnun
Sen olmasan ben olmazdım
Sen bir gülsün ben bir bülbül
Sen olmasan ben olmazdım  

                 III

Cânımı cânân eğer isterse minnet cânıma,

Cân nedir kim onu kurbân etmeyem cânânıma.     FUZÛLİ

 

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin ait olduğu gelenek aşağıda-kilerin hangisinde sırayla verilmiştir?

  1. Halk şiiri – divan şiiri – cumhuriyet dönemi şiiri
  2. Cumhuriyet dönemi şiiri - halk şiiri - divan şiiri
  3. Divan şiiri – Halk şiiri - cumhuriyet dönemi şiiri
  4. Cumhuriyet dönemi şiiri - divan şiiri - halk şiiri
  5. Divan şiiri - cumhuriyet dönemi şiiri – halk şiiri

 

2. Sancılı bir susuzluk sarmıştı içimi

    Sanki silahlarını kuşanıyordu iblis

Bu dizelerde aşağıdaki ahenk oluşturma yollarından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Asonans  B) Aliterasyon C) Cinas    D) Redif  E) Seci

 

3.Türk edebiyatı nazım biçimlerine özgü aşağıda verilen terimlere ilişkin tanımların hangisi yanlıştır?

A) Koşma: 11’li hece ölçüsüyle yazılan Aşık edebiyatı şiirleridir.

B) Rubai: Tek dörtlükten oluşan ve genelde felsefi, tasavvufi konuları işleyen divan edebiyatı nazım biçimidir.

C) Mesnevi: Genelde öyküleyici bir anlatımla, beyit sınırlaması olmadan yazılan hacimli şiirlerdir.

D) Şathiye: Tanrıyla alay ediyormuşçasına yazılan; ancak tasavvuf kavramlarını öne çıkaran tekke edebiyatı nazım biçimidir.

E) Murabba:Tek dörtlükten oluşan rubaiye benzer bir nazım biçimidir.

 

4.  Kimi zaman çocuğum,

Bir müzik kutusu başucumda

Ve ayımın gözleri saydam.

Kimi zaman gardayım

Yanımda bavulum, yılgın ve ihtiyar.

Ne zaman bir dosta gitsem,

Evde yoklar

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabancılaşma    B) Yalnızlık   C) Ölümden kaçış

D) Uzaklaşma isteği      E) Çocukluğa özlem

 

5.Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi farklı bir geleneğe aittir?

A) Muhammes   B) Murabba   C) İlahi  D) Kıta    E) Şarkı

6.Bir dönemdeki dinî, sosyal, ekonomik, sivil, askerî hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe ………. denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahenk  B) Asonans  C) Yapı  D) Zihniyet  E) Gelenek

 

7.   Açıl bağın gül ü nesrini ol ruhsârı görsünler

      Salın serv ü sanavber şive-i reftârı görsünler

 

      Güzeller mihr-bân olmaz dimek yanlışdır ey Bâki

      Olur vallâhi billâhi hemân yalvârı görsünler

Bu beyitlere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) I.beyit , gazelin ilk beyti, yani matladır.

B) II. beyit, şairin adının geçtiği beyit, yani taç beyittir.

C) Sade bir anlatımla yazılmıştır.

D) Zengin uyak kullanılmıştır.

E) Sözcük halinde redif vardır.

 

8.Toplumun aksayan yönlerini eleştiren şiirlere _ _ _ _ öğretici yanı ağır basan şiirlere _ _ _ _; kahramanlık duygusunu anlatan şiirlere_ _ _ _; doğa güzelliklerini ya da coşkun duyguları işleyen şiirlere ise _ _ _ _ adı verilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şiir türlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) pastoral - lirik - epik – didaktik    B) didaktik - epik - satirik - lirik

C) epik - didaktik - satirik – pastoral D) satirik - didaktik - epik - lirik

E) satirik - dramatik - epik didaktik

 

9.

Islanmış taşlığında suskun bir bekleyişin

Yutar yalnızlığın buzdan ayını,

Akşamsefaları içinde karanlık gözlerin

Döker çiçeğini sararan rengiyle,

Yaralı bir aşkla seğiren derin.

Ve aklın seni sürgüne gönderir

Yüzüne iğreti gelen isminle,

En yalnız köşesinde donmuş yüreğinin

 

Bu dizelerde şair sevgilisinin duygusuzluğunu anlatmak için aşağıdaki imgelerden hangisine başvurmuştur?

A) Islanmış taşlık       B) Suskun bekleyiş      C) Çiçeğin sararan rengi

D) Donmuş yürek        E) Buzdan ay

 

10.        I.

Bahçemizde nar ağacı

Kimi tatlı kimi acı

Gönüldeki dert ilacı

Ya bulunur ya bulunmaz

           II.

Dilberin işi itâb u nâz olur

Çeşmi câdû gamzesi gammaz olur

Ey gönül sabr et tahammül kıl ona

Yâre erişmek işi az az olur

 

Bu şiirlerin nazım biçimi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Varsağı – koşma   B) Semai – tuyuğ    C) Şarkı - tuyuğ

D) Varsağı – rubai     E) İlahi – rubai

 

Not: TEST SORULARI 4’ER PUANDIR.

 

 

 

 

 

 

 

         Har-name

Bir eşek var idi za'if ü nizâr 
Yük elinden katı şikeste vü zâr

Gâh odunda vü gâh suda idi 
Dün ü gün kahr ile kısuda idi

Ol kadar çeker idi yükler ağır 
Ki teninde tü komamıştı yağır

Dudağı sarkmış u düşmüş enek 
Yorulur arkasına konsa sinek         Şeyhî (13. Yy)

 

11. SORU  (15 PUAN)

Nazım birimi
Nazım şekli:

Ölçüsü:

Kafiye şeması:Şiirin ait olduğu gelenek:

Şiirin ait olduğu geleneğin üç özelliğini yazınız:

 

Kalktı göç eyledi Avşar elleri, 
Ağır ağır giden eller bizimdir. 
Arap atlar yakın eder ırağı, 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. 

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur, 
Öter tüfek davlumbazlar vurulur. 
Nice koçyiğitler yere serilir, 
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

                                     Dadaloğlu

 
12. SORU    ( 15 PUAN)                          

Nazım birimi:
Nazım şekli:
Ölçüsü:
Kafiye şeması:
Şiirin ait olduğu gelenek:

Şiirin ait olduğu geleneğin üç özelliğini yazınız:

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan söz sanatlarını bulup karşısına yazınız. (10 puan)

a- Sen esirliğim ve hürriyetimsin.                                                            …………………………

b- Deniz ve mehtap sordular seni neredesin?                                           …………………….…..

c- Biraz bakıver kendine, kıl kadar kalmışsın.                                            ………………………….
d- Ağır ağır giden eller bizimdir                                                              …………………………….
e-
Umut gözlerinde ölü bir kuş                                                                …………………………………                                                 

 

14- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. (5×2 p)

  1. Şiirde aynı ünsüz seslerin tekrarıyla oluşan ahenge…………………………….…………denir.
  2. Güneş uykudadır, bulutlar yorgun, dizesinde…………………….. ……sanatı vardır.
  3. Bir şiirde yapının bozulması…………………………………. ………….da bozulmasına yol açar.
  4. Bir şiirde iki dizelik nazım birimine……………………………………….denir.
  5. Müzikte ses, resimde boya ne ise  edebiyatta da ………………………….………odur.

 

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler  doğru ise karşısına (D), yanlışsa ( Y) koyunuz. .(10p.)

a. Şiirlerde dize sonlarındaki ses benzerliğine vurgu denir.                                                             (…)

b. Ölçü, şiirde önemli bir ahenk unsuru olduğundan ölçüsüz şiir yazılamaz.                                         (…)

c. Dizelerde ünsüz harflerle yapılan ahenge aliterasyon adı verilir.                                                  (…)

ç. Her şiirde mutlaka hem redif hem uyak bulunur.                                                                        (…)

d. Yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerin dize sonunda tekrarlanmasıyla cinaslı uyak yapılır.             (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Çöz