Türk ve Dünya Edebiyatından İlkler

I. DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER

 • İlk roman örneği: Rabelais - "Gargaunta" İlk modern roman: Cervantes - "Don Kişot" İlk tarihi roman: VV.Scott - "VVaverley"
 • İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette - "Princesse de Cleves"
 • İlk öykü örneği: G. Boccacio -"Decameron"
 • Olay öyküsünün öncüsü: Guy de Maupassant ,
 • Durum/Kesit öyküsünün öncüsü: A. Çehov
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • Deneme türünün ikinci ismi: Bacon
 • İlk biyografi yazarı: Plutarkhos
 • Tarih türünün kurucusu: Heredot İlk büyük destan şairi: Homeros
 • İlk trajedi sanatçısı: Aiskhylos
 • İlk büyük komedya sanatçısı: Aristophanes
 • İlk anı yazarı: Ksenophon "Anabasis"
 • İlk özdeyiş yazarı: La Rochefaucault En eski ve ünlü hatipler: Demosthenes, Çiçero, Bousset
 • İlk fabl örneği (Batı): Aisopos (Ezop) "Fabllar"
 • İlk fabl örneği (Doğu): Beydaba "Kelile ile Dimne"
 • İlk lirik şair: Sappho
 • Pastoral şiirin kurucusu: Theokritos
 • Didaktik şiirin kurucusu: Hesiodos
 • İlk mensur şiir: Baudelaire "Küçük Mensur Şiirler"
 • Klasisizmin kuramcısı: Boileau "Şiir Sanatı"
 • Romantizmin kuramcısı: Victor Hugo "Cromvell” yapıtınin önsözü
 • Dramın kurallarını belirleyen: Victor Hugo
 • İlk realist roman: G. Flaubert "Madam Bovary"
 • Natüralizmin kuramcısı: Emile Zola
 • Dünyada bilinen ilk destan: Sümerlerin "Gılgamış Destanı" 

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

1.           İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)

 • İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi
 • Bilinen ilk Türk şair: Aprınçur Tigin.
 • İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
 • Bilinen en eski ve ilk destanımız: "Alper Tunga Destanı"
 • Türkçenin ilk yazılı belgeleri: "Orhun Yazıtları" (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. "Orhun Yazıtları", söylev türünün ilk örneğidir.)
 • İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği: "Kutadgu Bilig"dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.
 • İlk İslami Türk destanı: "Satuk Buğra Han Destanı"
 • Sagu türünün ilk örneği: "Alp Er Tunga Sagusu"
 • Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı: "Divanü Lügati't-Türk"
 • Dede Korkut'tan ilk bahseden: "Camiü't-Tevarih" adlı yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin'dir. Arap harfleriyle ilk neşreden Kilisli Muallim Rıfat'tır. Yeni harf¬lerle ilk neşrini yapan Orhan Şaik Gökyay'dır.
 • Divan sahibi ilk sanatçı: Yunus Emre
 • Divan edebiyatının ilk temsilcisi: Hoca Dehhani
 • Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser: "Divan-ı Hikmet"
 • Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi: Şeyyat Hamza'nın "Yusuf u Züleyha"sı
 • Anadolu Türkçesiyle yazılan ilk eser: Ahmet Fakih'in yazdığı "Çarhname"si
 • İlk gezi eserlerimiz: Şeydi Ali Reis'in "Miratü'l- Memalik"i/Babürşah'ın "Babür- name"si
 • Antoloji türünün ilk örneği: Ömer b. Mezid'in 1437'de hazırladığı "Mecmuatü't- Nezair"
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • İlk şehrengiz: Mesihi
 • Hamse sahibi ilk sanatçı: Ali Şir Nevai
 • İlk edebi mektup: Fuzuli'nin "Şikâyetnamesi
 • Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı: Hamdullah Hamdi
 • İlk bibliyografya yazarımız: Kâtip Çelebi -"Keşfü'z-Zünun"
 • Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire: Latifi
 • İlk şairler tezkiresi: Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n-Nefais"i
 • Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi: Sehi Bey'in "Heşt Behişf'i
 • İlk edebi anı: Babürşah'ın "Babürname"si
 • Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser: Nabi'nin "Hayriye"si
 • İlk şarkı örneklerini: Naili
 • Matbaada basılan ilk yapıt: "Vankulu Lügati"
 • Türkçe ilk mevlit: Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n-Necat" adlı yapıtı

2. TANZİMAT EDEBİYATI

 • İlk edebi ve felsefi çeviri:  Münif Paşa'nın "Muhaverat-ı Hikemiye"si
 • İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı roman
 • İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi (1831)
 • İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)
 • Batılı anlamda ilk günlük örneği: Direktör Ali Bey'in yazdığı "Seyahat Jurnali"
 • İlk Türk gazetecisi: Şinasi
 • Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı: Şinasi'nin "Şair Evlenmesi"
 • Noktalama işaretlerini düz yazıda ilk kez kullanan: Şinasi
 • İlk makale: Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesindeki "Mukaddime" başlıklı yazısı
 • İlk özel gazete: Şinasi ve Agâh Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval
 • Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan: Şinasi
 • İlk tezli roman örneği: Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı yapıtı
 • Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı: Namık Kemal'in "Vatan yahut Silistre"si
 • İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif- Rivayaf'i
 • Batılı anlamda ilk öykü örnekleri: Sami Paşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler"i
 • Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı: Namık Kemal'in "Lisan-ı Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir" yazısı, ilk eleştiri yapıtı "Tahrib-i Harabat"
 • İlk edebi roman: Namık Kemal'in "İntibah" adlı romanı
 • İlk tarihi roman: Namık Kemal'in "Cezmi"si
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci'nin yazdığı "Köylü Kızların Şarkısı"
 • Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Finten'i
 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Eşber"i
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Nes- teren"i
 • İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Sahra"sı
 • İlk edebiyat teorisi yapıtı: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Talim-i Edebiyaf'ı
 • İlk polisiye roman: Ahmet Mithat Efendi'nin "Esrar-ı Cinayât" adlı romanı
 • Türk romancılığında ilk alafranga tip: Ahmet Mithat Efendi'nin roman kahramanı olan Felatun Bey
 • Batılı anlamda ilk antoloji: Ziya Paşa'nın üç ciltlik "Harabat"ı
 • Türk tiyatrosunda Batı'dan eser uyarlamayı ilk kez yapan: Ahmet Vefik Paşa
 • Türkçe sözlük adını ilk kullanan, ilk yerli roman olan "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat" ı yazan: Şemsettin Sami
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz: Şemsettin Sami'nin yazdığı "Kamusü'l- Alam"
 • İlk köy romanı: Nabizade Nazım'ın "Karabibik"i
 • İlk realist romanı: Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası"
 • Çocuklara yönelik ilk dergi: 1869'da çıkan Mümeyyiz
 • Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser: Abdülhalim Memduh'un "Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye"si
 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım
 • Tanzimat'tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi: Nigar Hanım
 • İlk mizah dergisi: Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen
 • İlk mizahi sözlük: Direktör Ali Bey'in "Lehçetü'l-Hakayık"ı
 • İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım'ın "Zehra"sı
 • İlk dergi: Münif Paşa'nın çıkardığı Mecmua-ı Fünun

3.           SERVETİFÜNUN EDEBİYATI -  FECRİ ATİ EDEBİYATI

 • İlk edebi bildiri (beyanname): Fecriati topluluğu
 • İlk mensur şiir: Halit Ziya'nın "Mensur Şiirler"i
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf'un "Eylül" romanı
 • Sone nazım biçimini ilk kez kullanan: Süleyman Nesip
 • Anjambmanı ilk kullanan şair: Tevfik Fikret
 • Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı: Tevfik Fikret'in "Şermin"
 • İlk önemli fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • İlk çocuk romanı: Mahmut Yesari'nin "Bağrı Yanık Ömer"
 • Röportaj türünün ilk örneği: Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Diyorlar ki"
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi: Fuat Köprülü
 • "Milli Edebiyat" ifadesinin ilk kez kullanıldığı eser: Genç Kalemler
 • Türk sözcüğünü ilk kullanan şair: Mehmet Emin Yurdakul
 • Dış Türkleri konu alan ilk roman: Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun "Gönül Hanım" adlı romanı
 • Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği: Yakup Kadri'nin "Yaban" romanı
 • İlk Türk sosyologu: Ziya Gökalp

"Orhun Abideleri"nden ilk söz eden Türk: Necip Asım (İkdam gazetesi 200.sayı)

İlk otobiyografik roman: Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" (Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romandır.)

Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes: Yusuf Ziya Ortaç'ın "Binnaz" adlı oyunu

Hikâyede gerçek anlamda Anadolu'yu işleyen ilk yazar: Refik Halit Karay

Serbest ölçüyü kullanan ilk şair: Nazım Hikmet

İlk epik tiyatro: Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" adlı yapıtı

Test Çöz