Diksiyon Dersi -Telaffuz

“Konuş ki seni görebileyim”.

Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi, Türkçe’de de standart konuşma dili kuralları bulunmaktadır. Aşağıda, bu kuralların bazılarına ilişkin açıklayıcı bilgiler ve örnek sözcükler bulacaksınız:

Kaynaşma ünsüzlerinden <y>, eylem köklü bir sözcükte bulunuyorsa konuşma dilinde kendisinden önceki ünlü daralır.

Örnek:

arayan – arıyan,

gelmeyen – gelmiyen,

olmayan – olmıyan,

görmeyen – görmiyen gibi.

Gelecek zaman eki [AcAk], konuşma dilinde c’den önceki ünlünün daraltımıyla sesletilir.

Örnek:

yapacak – yapıcak,

gelecek – gelicek,

olacak – olucak,

dönecek – dönücek,

duracak – durucak,

gülecek – gülücek gibi.

Kaynaşma ünsüzü <y> ile gelecek zaman eki [AcAk] birlikte kullanıldığında, konuşma dilinde <y>’den önceki ünlü daralır, y ile c arasındaki ünlü düşer.

Örnek:

arayacak – arıycak,

gelmeyecek – gelmiycek,

olmayacak – olmıycak,

görmeyecek – görmiycek,

duymayacak – duymıycak,

bükülmeyecek – bükülmiycek gibi.

Ulama: Bir sözcük ünsüzle bitiyorsa, onu izleyen sözcük ünlüyle başlıyorsa, durak yoksa ya da ulamanın etkisiyle anlam farklılığı olmuyorsa, ünsüzle ünlüyle birleştirilerek sesletilir. Daha sonra, öğretmenin örnekler yazıp ulama yapılacak yerlerin altını çizmesi.

Örnek:

kalem almak,

top oynamak,

çay içmek,

ekmek almak,

dün akşam,

sonuç olarak.

Türkçede bazı sözcüklerde ses düşmesi görülebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Burada, şurada, orada, nerede, içeride, dışarıda. Bu sözcüklerin okunuşları burda, şurda, orda, nerde, içerde, dışarda biçimindedir.Haber metinlerinde, resmi ya da bilimsel nitelik taşıyan metinlerin aktarımında bu kural uygulanmaz.

Türkçe’de ortak sorunlardan biri de sözcüklerin sesletimindeki kargaşadır. Kimi dilciler sözcüklerin söylem biçiminin yanlışını doğru gibi aktarmakla birlikte, ölçütümüz standart Türkiye Türkçesidir. Aşağıda tartışma yaratan sözcüklerin yazımı, doğru sesletimi ve yaygın yanlışlar yer almaktadır. Bu sözcükleri okuduğunuzda yaşayabileceğiniz kaygı, “ben bu kadar sözcüğü nasıl ezberleyeceğim?” biçiminde olabilir. Bunun tek çözümü, bu sözcükleri önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün 1 kere okumanızdır. Aynı zamanda arkadaşlarınızla bu sözcüklerin doğru sesletimi üzerine tartışabilirsiniz.

SÖZCÜĞÜN YAZIMI

DOĞRU SESLETİM

YAYGIN YANLIŞ

Adale

Adale

Adele

Aferin

A:ferin

A:ferim

Ahize

A:hize

Ahi:ze

Ahlâkı

Ahlâ:kı

Ahlâğı

Akıbet

A:kıbet

Akı:bet

Akraba

Akraba:

Akra:ba

Alerji

Alerji

Allerji

Alüminyum

Alüminyum

Aliminyum

Amerikan

Amerikan

Amerikalı

Aşık

A:şık

Aşık (kemik)

Ataşe

Ataşe

Ateşe

Avukat

Avukat

Avkat

Ayar

Ayar

A:ya:r

Azerbaycan

A:zerbaycan

Azerbaycan

Azeri

A:zeri

Azerbaycanlı

Bakiye

Bakiye

Ba:kiye

Başlamak

Başlamak

Start almak

Bayram

Bayram

Baryam

Blôk

Blôk

Bilôk

Branş

Branş

Bıranş

Bulgar

Bulgar

Bulgaristanlı

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı

Cumurbaşkanı

Cüzzam

Yazımla aynı

Cüzam

Dayatmak

Dayatmak

Empoze etmek

Defile

Defile

Defi:le

Değil

Di:l

Deil

Demokrasi

Demokrasi

Demokra:si

Denetlemek

Denetlemek

Çek etmek

Deodorant

Deodorant

Deodoran

Devalüasyon

Devalüasyon

Develüasyon

Dinozor

Dinozor

Dinazor

Doğrulamak

Doğrulamak

Konfirme etmek

Döviz

Döviz

Dövüz

Dubleks

Dubleks

Dublex

Ekspres

Ekspres

Expres

Ekşi

Ekşi

Eşki

Elemek

Elemek

Elimine etmek

Elemek

Elemek

Ekarte etmek

Endonezya

Endonezya

Endenozya

Entelektüel

Entelektüel

Entellektüel

Erozyon

Erozyon

Erezyon

Eşek

Eşek

Eşşek

Eşkıya

Eşkıya:

Eşkiya:

Etkilemek

Etkilemek

Etki yapmak

Faks

Faks

Fax

Fantezi

Fantezi

Fanta:zi

Flaş

Flaş

Flash

Gazap

Gazap

Ga:zap

Gizlemek

Gizlemek

Kamufle etmek

Gömlek

Gömlek

Gölmek

Gürcü

Gürcü

Gürcistanlı

Hakem

Hakem

Ha:kem

Hakkâri

Hakkâ:ri

Hakka:ri

Halit

Ha:lit

Halit

Halûk

Halûk

Ha:lûk

Hamit

Ha:mit

Hamit

Harp okulu

Harbokulu

Harpokulu

Herkes

Herkes

Herkez

Hint

Hint

Hindistanlı

Hukuka

Huku:ka

Hukuğa

Hükûmet

Hüküumet

Hükü:met

Irak’a

ıraka

Ira:

İddianame

İddianame

İddaname

İkamet

İka:met

İkâ:met

İndeks

İndeks

Index

İngiliz

İngiliz

İngiltereli

İnisiyatif

İnisiyatif

İnsiyatif

İskambil

İskambil

İskâmbil

Kafe

Kafe

Cafe

Kafkas

Kafkas

Kafkasyalı

Kahve

Kahve

Ka:ve

Karakter

Karakter

Karekter

Karate

Karate

Karete

Katil

Ka:til

Katil

Katil Zanlısı

Katil Zanlısı

Ka:til zanlısı

Katkıda bulunmak

Katkıda bulunmak

Katkı yapmak

Kazak

Kazak

Kazakistanlı

Kibrit

Kibrit

Kirbit

Kimyasal

Kimya:sal

Kimyasal

Kirpik

Kirpik

Kiprik

Koleksiyon

Koleksiyon

Kolleksiyon

Kolektif

Kolektif

Kollektif

Komiser

Komiser

Komser

Kontrolü

Kontrolü

Kontrolu

Kosova

Kosova

Kosava

Köprü

Köprü

Körpü

Kurdele

Kurdele

Kurdelâ

Lâik

Lâik

Lâ:ik

Lâkap

Lâkap

Lâ:kap

Lânet

Lânet

Nâlet

Lise

Lise

Li:se

Lôndra

Lôndra

Lôndıra

Macar

Macar

Macaristanlı

Makam

Makam

Ma:kam

Maksimum

Maksimum

Maximum

Memleket

Memleket

Melmeket

Merhaba

Merhaba

Meraba

Meryem

Meryem

Meyrem

Meteorolôji

Meteorolôji

Metoroloji

Mevkînde

Mevkıinde

Mevki:nde

Meydana gelmek

Meydana gelmek

Meyda:na gelmek

Mönü

Mönü

Menü

Mütevazı

Müteva:zı

Müteva:zi

Müzik

Müzik

Müzük

Operatör

Operatör

Oparatör

Paniğe kapılmak

Paniğe kapılmak

Panik olmak

Parlâmenter

Parlâmenter

Parlementer

Paşa

Paşa

Pasha

Plâtonik

Plâtonik

Pilâtonik

Profesör

Profesör

Profosör

Program

Program

Purogram

Program

Program

Proğram

Psikoloğu

Psikolou

Psikologu

Psikolôji

Psikolôji

Piskolôji

Rakım

Ra:kım

Rakım

Rakip

Rakip

Ra:kip

Resmigeçit

Resmigeçit

Resmi:geçit

Ret oyu

Reddoyu

Redoyu

Romen

Romen

Romanyalı

Röportaj

Röportaj

Röpörtaj

Rus

Rus

Rusyalı

Sait

Sait

Sa:it

Sarımsak

Sarımsak

Sarmısak

Satranç

Satranç

Santranç

Sertifika

Sertifika

Seltifika

Spor

Spor

Sipor

Strese girmek

Strese girmek

Stres olmak

Stüdyo

Stüdyo

Sütüdyo

Sürpriz

Sürpriz

Süpriz

Şarj

Şarj

Şarz

Şoför

Şoför

Şöför

Şoke olmak

Şoke olmak

Şok olmak

Şov

Şov

Show

Taksi

Taksi

Taxi

Tarikat

Tari:kat

Ta:rikat

Tasarlamak

Tasarlamak

Dizayn etmek

Terörist

Terörist

Terorist

Türkolôg

Türkolôg

Türkolog

Üniversite

Üniversite

Ünverste

Yalnız

Yalnız

Yanlız

Yanlış

Yanlış

Yalnış

Yaprak

Yaprak

Yarpak

Yararı

Yararı

Yara:rı

Yarın

Yarın

Ya:rın

Yıkanmak

Yıkanmak

Duş almak

Yunan

Yunan

Yunanlı

Zararı

Zararı

Zara:rı

Zelânda

Zelânda

Zellânda

Züccaciye

Züccaciye

Zücaciye

Aşağıda 2 farklı hitabet metni göreceksiniz.
Metni okurken diksiyon kurallarının yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir başka konu mantık değer vurgusudur.
Öncelikle, bilinmesi gereken vurgunun ne olduğudur. Birçok dilbilgisi kitabında yazdığı gibi, tümce vurgusu tümce içindeki sözcüklerden birinin diğer sözcüklerden daha şiddetli söylenmesi değildir. Vurgu, temelde, sözcük vurgusu ve tümce vurgusu olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük vurgusu, sözcük içindeki hecelerden birinin diğer hecelere oranlar daha şiddetli söylenmesi; tümce vurgusuysa, tümce içinde odaklanacak sözcüğün vurgulu hecesinin, diğer sözcüklerin vurgulu hecelerine oranla daha şiddetli söylenmesidir.
Sözünü ettiğimiz mantık değer vurgusuysa, tümce vurgusu yapılacak hecenin, soluk ve ses kontrolüyle ve özellikle tını şiddetini doğru kullanarak şiddetli söylenmesidir.
Topluluk önünde konuşurken etkili olmak istiyorsanız, mantık değer vurgusunu doğru kullanmak zorundasınız.
Aşağıda verilen metinleri, mantık değer vurgusu yapılacak yerleri belirleyerek ve doğru uygulayarak okumalısınız.

BRUTUS’UN SAVUNMASI
Sözlerimi bitirinceye kadar sabredin… Yurttaşlarım, Romalı Kardeşlerim, susun! Göstereceğim sebebi dinleyin… Susun ki beni dinleyesiniz. Namusum hakkı için söylüyorum, bana inanın. Namusuma değer verin ki, bana inanasınız. Beni düşünerek tenkit edin. Düşünme gücünüzü işletin ki, rahat kararlar verebilesiniz.
Bu toplulukta biri varsa, Sezar’ı seven biri varsa, ben de ona diyorum ki: Brutus’un Sezar’a karşı duyduğu sevgi onunkinden hiç de aşağı değildi. Eğer, Sezar’ın bir dostu: “Öyleyse neden Brutus, Sezar’a karşı ayak diredi?” diye sorarsa, cevabım şudur: “Sezar’ı sevmediğimden değil, Roma’yı çok sevdiğimden… Sezar’ın ölümüyle hepinizin özgür olması, Sezar hayattayken hepinizin tutsak olarak ölmesinden daha mı kötü? Sezar beni severdi, onun için ağlıyorum. Sezar’ın bahtı açıktı, benim de gönlüm ferah…
Aranızdaki tutsaklığı dileyen biri var mı? Varsa söylesin. Çünkü ben, ona göre suçluyum. Yurdunu sevemeyecek bir alçak var mı? Varsa söylesin. Çünkü ben ona göre suçluyum. Bekliyorum, cevap verin…

GENÇLERE ÖĞÜT
Behçet Kemal Çağlar, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi’nin Robert Kolej olduğu zamanlarda, Kolej’i bitiren gençlere şunları söyledi:
Çocuklar, artık hayata atılacaksınız. Başarılı olmanız için kendinize iyi örnekler seçmeye mecbursunuz. Sizlere teklifim, yokuştan inerken göreceğiniz aşı boyalı bir evin önünde durup düşünmenizdir. Vaktiyle orada sadece kalemi ile istibdada, zulme, cesaretle kafa tutan Tevfik Fikret adlı biri yaşamıştı. Ona benzemeye çalışın.
Eğer kendinizde o kudreti bulamıyorsanız, yokuştan biraz daha aşağı inin, solunuzda, Rumelihisarı’nın burçlarını göreceksiniz. O kaleyi, aşağı yukarı sizin yaşınızda bir genç, Fatih Sultan Mehmet yaptırdı ve ülkesine İstanbul’u kazandırdı. Ona benzemeye çalışın.
Şayet bunu da göze alamazsanız, daha aşağılara inince bir mezarlığa rastlayacaksınız; içinde dünyanın bütün güzelliklerini şahane bir şekilde dile getirmiş şair Yahya Kemal yatıyor. Onun gibi olmaya bakın.
Yok, bunu da yapamam derseniz, yolunuza devam edin, karşınıza deniz gelecek; kendinizi hemen oraya atın.

Lâf lâfı açar, lâf da kutuyu.
Leyleğin ömrü lâklâkla geçer.
Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür.
Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.

L

LE

LI

LA

LU

LO

LİÇ

LEÇ

LIÇ

LAÇ

LÜÇ

LÖÇ

LUÇ

LOÇ

LİF

LEF

LIF

LAF

LÜF

LÖF

LUF

LOF

LİL

LEL

LIL

LAL

LÜL

LÖL

LUL

LOL

LİR

LER

LIR

LAR

LÜR

LÖR

LUR

LOR

LİT

LET

LIT

LAT

LÜT

LÖT

LUT

LOT

LİV

LEV

LIV

LAV

LÜV

LÖV

LUV

LOV

R

RE

RI

RA

RU

RO

RİÇ

REÇ

RIÇ

RAÇ

RÜÇ

RÖÇ

RUÇ

ROÇ

RİF

REF

RIF

RAF

RÜF

RÖF

RUF

ROF

RİL

REL

RIL

RAL

RÜL

RÖL

RUL

ROL

RİR

RER

RIR

RAR

RÜR

RÖR

RUR

ROR

RİT

RET

RIT

RAT

RÜT

RÖT

RUT

ROT

RİV

REV

RIV

RAV

RÜV

RÖV

RUV

ROV

L-R

LİL

LEL

LIL

LAL

LÜL

LÖL

LUL

LOL

RİL

REL

RIL

RAL

RÜL

RÖL

RUL

ROL

LİR

LER

LIR

LAR

LÜR

LÖR

LUR

LOR

RİR

RER

RIR

RAR

RÜR

RÖR

RUR

ROR

LİÇ

LEÇ

LIÇ

LAÇ

LÜÇ

LÖÇ

LUÇ

LOÇ

RİÇ

REÇ

RIÇ

RAÇ

RÜÇ

RÖÇ

RUÇ

ROÇ

 

 • Lâf lâfı açar, lâf da kutuyu.
 • Leyleğin ömrü lâklâkla geçer.
 • Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür.
 • Bir berber bir  berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.

L

 • Lâtifeci, lâdenci, Lâmia, lâtif lâmbasını lâboratuarda lâkırdıcı halanın lâcivert lâke lâvabosuna halâ koyamadı.
 • Lâvantacı lekeli Leylâ, leblebici leylek Lemi’ye letafetli leylâkları gösterdi.
 • Liseli lirik limonatacı, limancılara limonlu likörler aldı.
 • Lôsyoncu Lôrt, lôkomotifin lôş lôkantasında lôkumcunun lôkmalarını lôkma lôkma yuttu.
 • Lügatli Lütfü, lütfen lügatini lütfetti.
 • Lüleburgazlı lüleci Lüpçü lüfer lüzumlu lüks lüle taşlarını lüp etti.
 • Limoncu Lemi, Lâle’nin lüks lôkantasında lüzumlu malzeme limonluğunda lıngır lıngır lıngırdayan dolu çaydanlığın yanına soluksuz nakletti.

R

 • Ramazanda razakızade rastıklı Rasim, raftaki radyonun rabıtasını kesti.
 • Reşit’le Reşat reklamda rekabeti, refakatten rezalet mertebemize çıkardılar.
 • Rıfkı’yla Rıza rıhtımda rızklarını aradılar.
 • Riyaziyeci Rıfat ricaen riyasetini rica etti.
 • Romanyalı romantik romancı Roza, Roma’da romantik rôl oynadı.
 • Rönesans römorkörü battı.
 • Rüzgârcı Ruşen, rüzgârda duruldu.
 • Rüşvetçiler, rütbe rütbe rüşvet aldılar.
 • Resimli romanlarda dikkatle roman ruhları gören Raziye, arabesk mikrobundan rahatsızlık kaparak verem oldu.
 • Radyolu ressam Rıfkı, rint romancıyla röportajcı robottan rüşvet aldı.

 

Test Çöz