Kübizm

  • I. Dünya Savaşı bittikten sonra Paris’de ortaya çıkan Kübizm büyük ölçüde Paul Cezanne’nin (1839 - 1906) düşüncelerini uygulayan sanatçılar tarafından ortaya kondu.
  • Cezanne’nin tüm resimsel biçimleri ; daire, dikdörtgen, oval gibi şekillere indirgeme düşüncesidir. 
  • Cezanne’ye göre doğada gördüğümüz her şey geometrik bir anlatımla ele alınabilir.
  • Cezanne'in resimlerinde  ritmik kompozisyon, kesin hatlarla üst üste konulmuş düzlemler ve resmin bütününün taşıdığı uyum göze çarpar.
  • 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmış ve daha çok, resimde kendini göstermiştir. 
  • Yazın alanın da, özellikle şairler, ressam Picasso'nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. 
  • Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. Onlara göre dünyadaki küçük olaylan ve anlamları yakalamak gerekir "Söylenmemiş olanı", "görülmemiş olanı" gün ışığına çıkarmak, aklın değil düş gücünün yapacağı iştir. 
  • Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının betimlenmesi amaçlanmıştır.
  • Sanatçılar, anlatımı canlı kılmak için, yapıtlarında duygularla olayları karıştırarak yansıtmışlardır.

Kullandıkları yöntem:
       Önce manzara veya olayın geçtiği yer, ana parçalarına ayrılır, sonra bu parçalar sanatçının kişisel görüşüne göre yeniden birleştirilir. Böylece şeyin tümü, aslındaki gibi değil, sanatçının duyumlarına göre geometrik bir karakter içinde şekil alır. Eğer şey, yani konu, tabiattaki şekliyle sanata girse, sanatçının rolü kalmaz. Onun için, önce analiz yardımıyla konu olan şeyin parçaları tanınacak, ondan sonra da sentezle o şey, sanatçının isteğine göre yeniden meydana gelecektir. Kübizmde XX. Yüz yıl başlarındaki toplumlarda görülen sosyal gerginlik ve dengesizliklerin etkilerini bulmak mümkündür. Bu metod edebiyatta da kullanılmış, şairler de şiirlerinde, analiz-sentez metodu ile mısralar sıralamış, peyzajı ve hayatın sahnesini 
Kübizmin Önemli Temsilcileri:
Picasso            - resim
G. Apollinaire   - şiir
Max Jacob       - şiir
Türk edebiyatında bütün şiirleriyle Kübizmi temsil eden bir edebiyat sanatçısı yoktur. 

Test Çöz