9.Sınıf I. Dönem I. Yazılı Sorusu

………………………………………. ANADOLU LİSESİ 20..–20… EĞİTİM ÖĞRETİM

YILI    9. SINIFLAR  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 1. SINAVI  SORULARIDIR

 

Adı Soyadı :

Sınıf  No     :  9/       

 

SORU-1 Diller yapısına göre kaça ayrılır? İsimlerini yazarak ikişer örnek veriniz. Yapı bakımından Türkçeye en yakın olan dili belirtiniz. (15 puan)

 

 1.                                                      Örnek 1-                                          2-
 2.                                                      Örnek 1-                                          2-
 3.                                                      Örnek 1-                                          2-

 

Yapı bakımından Türkçeye en yakın dil:

 

SORU-2 Aşağıdaki bilgileri doğru yanlış durumuna göre değerlendiriniz.(Üç Yanlış bir doğruyu götürür.) 10 Puan

 

 1. Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşır.                                                                         (  )
 2. Yazı dili yöreden yöreye farklılık gösterir.                                                                                                  (  )
 3. Kültürel değişimler dilde de değişikliğe yol açar.                                                                                         (  )
 4. Türk edebiyatının ilk yazılı metni 11. yüzyıla aittir.                                                                                     (  )
 5. Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin devamıdır.                                                                                            (  )
 6. Türklerin kullandığı ilk alfabe Uygur alfabesidir.                                                                                        (  )
 7. Kırgızca, Türkçenin bir ağzıdır.                                                                                                                   (  )
 8. Bir dilin bilinen, takip edilebilen devirlerinde ayrılan, bazı bakımlardan ondan

farklılıklar gösteren kollarına lehçe denir.                                                                                                                (  )

 1. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır.                                                                                 (  )
 2. Türkçe yapı bakımından çekimli bir dildir.                                                                                                  (  )

 

                                                                 I. Metin

       Ülkemizde kitap okuma oranlarının istenilenin çok gerisinde olduğu bilinmektedir. Hatta bununla ilgili diğer ülkelerle mukayeseler yapılır. Durumumuz hiç de iyi değildir.Acaba okuma bakanlığı kursak mı diye aklımızdan geçer.

                                                                                 II.Metin

      Elinde değil bugün sanki bilmediği bir gücün buyruğuna girmiş, sabahtan beri olağanüstü şeylerin olmasını bekliyor.İçinde hep bir kıpır kıpırlık…

 

SORU-3  Yukarıdaki metinlerden hangisi edebi metindir.Üç özelliğini yazarak metinlerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını belirtiniz.  (10 puan)                                                

---------------- metin,  edebi metindir. Özellikleri şunlardır:

 

SORU-4  “ Edebi metinlerde bir olay ya da durum yazarın hayalinde yeniden canlandırılarak faklı bir biçimde ortaya çıkar. Böylece gerçekler olduğu gibi değil de yeniden yorumlanarak okuyucuya yansıtılır.”  sözüyle edebi metnin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?   (5 puan)

 

Soru-5 Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. (10 Puan)

1. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşmaya …………………denir.

2. Türkiye'nin yazı dili olarak"…………….. ağzı" kabul edilmiştir.

3. Türklerin İslamiyet'i kabulünün ardından…………….ve…………..dillerinin Türkçe üzerinde etkisi görülmeye başlanır.

4. Türkçe yazılan ilk eser olan…………………………….8. yüzyıla aittir.

5. Türklerin en çok kullandıkları alfabeler sırasıyla …………………, …………..,…………………. ve …………… alfabesidir.

 

Soru-6 Aşağıdaki kelimelerde bulunan ses olaylarını inceleyiniz. (10 Puan)

bekliyor:

yükselmek:

gidermek:

gökten:

güpegündüz:

 

Soru-7  Aşağıdaki kelimeleri küçük ünlü uyumuna uyup uymadığını sebebiyle birlikte yazınız.(10 Puan)

Koro-

Soruşturma-

Kamyon-

Tencere-

 

Soru -8 “Çalışkan bir insanın her şeye vakti vardır, tembel vakit bulamaz, bahane bulur.” Sözünden hareketle dört paragraflık bir kompozisyon yazınız. (30 Puan

Test Çöz