Su Kasidesi

Fahriye (Taç): 30. beyit 
Dua: 31-32. beyitler 
Nesib/Teşbib: 1 -15. beyitler 
Girizgah: 16. beyit 
Methiye: 17-29. beyitler 

 

KASİDE DER NA’T-İ HAZRET-İ NEBEVİ

Fâ’ilâtün/Fâ'ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün

 1. Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
   
 2. Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhit olmış gözümden günbed-i devvâra su
   
 3. Zevk-i tîğünden aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su
   
 4. Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su
   
 5. Suya virsün bâğban gülzârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâra su
   
 6. Ohşadabilmez gubârını muharrer hattuna
  Hâme tek bahmakdan inse gözlerine kara su
   
 7. Ârızun yâdiyle nemnâk olsa müjgânum n’ola
  Zâyi’ olmaz gül temennâsiyle virmek hâra su
   
 8. Gam güni itme dil-i bîmârdan tîğün diriğ
  Hayrdur virmek karangu gicede bîmâra su
   
 9. İste peykânun gönül hecrinde şevkum sakin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menümçün ara su
   
 10. Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser talibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür huşyâra su
   
 11. Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış gâlibâ ol serv i hoş-reftâra su
   
 12. Su yolun ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahi ol kûya koyman vara su
   
 13. Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su
   
 14. Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meğer
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su
   
 15. İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile
  Gül budağınun mizacına gire kurtara su
   
 16. Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su
   
 17. Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mu’cizâtı âteş-i eşrâra su
   
 18. Kılmağ içün tâze gülzâr-ı nübüvvet revnakın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su
   
 19. Mu’çizi bir bahri bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffâra su
   
 20. Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ’
  Barmağından virdüği şiddet güni Ensâr'a su
   
 21. Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su
   
 22. Eylemiş her katreden min bahr-i rahmet mevc-hîz
  El sunup urğaç vuzû’ içün gül-i ruhsâra su
   
 23. Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su
   
 24. Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su
   
 25. Zikr-i na’tün virdini derman bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humâr içün içer mey-hâre su
   
 26. Yâ Habîba’llâh yâ Hayre’l-beşer müştâkunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su
   
 27. Sensen ol bahr-i kerâmet kim Şeb-i Mi’râcda
  Şebnem-i feyzün yetirmiş sâbit ü seyyâra su
   
 28. Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hacet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâra su
   
 29. Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümidüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su
   
 30. Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nisandan dönen tek lü’lü'-i şehvâra su
   
 31. Hâb-i gafletden olan bîdâr olanda Rûz-i Haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su
   
 32. Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrum olmayan
  Çeşme-i vaslum vire men teşne-i dîdâra su


Su Kasidesi   

Test Çöz